Diagnistyka Onkologiczna

Treść komunikatu z Portalu Świadczeniodawcy

W związku z opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2014 poz. 1442) wprowadzającym diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji, czy począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku będzie Pan/Pani realizować diagnostykę onkologiczną w ramach wydzielonego zakresu skojarzonego, stanowiącego nowy mechanizm rozliczania świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

Zgodnie z projektem Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna opublikowanym w dniu 4 listopada 2014 roku, w umowach obowiązujących w roku 2015 zostaną wyodrębnione środki finansowe przeznaczone wyłącznie na realizację diagnostyki wstępnej i pogłębionej w ramach pakietu onkologicznego. Kwoty przeznaczone na realizację ww. świadczeń zostaną przypisane do zakresów skojarzonych, wydzielonych z następujących zakresów świadczeń:

lp. kod zakresu zakres świadczeń

1 02.1030.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii

2 02.1031.001.02 świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci

3 02.1050.001.02 świadczenia w zakresie gastroenterologii

4 02.1051.001.02 świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci

5 02.1056.001.02 świadczenia w zakresie hepatologii

6 02.1070.001.02 świadczenia w zakresie hematologii

7 02.1071.001.02 świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej

8 02.1130.001.02 świadczenia w zakresie nefrologii

9 02.1131.001.02 świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci

10 02.1200.001.02 świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii

11 02.1220.001.02 świadczenia w zakresie neurologii

12 02.1221.001.02 świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej

13 02.1240.001.02 świadczenia w zakresie onkologii

14 02.1270.001.02 świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc

15 02.1271.001.02 świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc dla dzieci

16 02.1450.001.02 świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

17 02.1453.001.02 świadczenia w zakresie ginekologii dla dziewcząt

18 02.1500.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej

19 02.1501.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej

20 02.1506.001.02 świadczenia w zakresie proktologii

21 02.1520.001.02 świadczenia w zakresie chirurgii klatki piersiowej

lp.

kod zakresu

zakres świadczeń

22

02.1540.001.02

świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej

23

02.1541.001.02

świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej dla dzieci

24

02.1570.001.02

świadczenia w zakresie neurochirurgii

25

02.1571.001.02

świadczenia w zakresie neurochirurgii dla dzieci

26

02.1600.001.02

świadczenia w zakresie okulistyki

27

02.1601.001.02

świadczenia w zakresie okulistyki dla dzieci

28

02.1610.001.02

świadczenia w zakresie otolaryngologii

29

02.1611.001.02

świadczenia w zakresie otolaryngologii dziecięcej

30

02.1630.001.02

świadczenia w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej

31

02.1640.001.02

świadczenia w zakresie urologii

32

02.1641.001.02

świadczenia w zakresie urologii dziecięcej

W związku z powyższym, proszę o wskazanie w których zakresach świadczeń ujętych w powyższej tabeli, a stanowiących jednocześnie przedmiot aktualnie obowiązującej umowy z NFZ w rodzaju: AOS, deklaruje Pan/Pani gotowość do wykonywania od dnia 1 stycznia 2015 roku diagnostyki wstępnej i pogłębionej w ramach pakietu onkologicznego. Jednocześnie informuję, że warunkiem niezbędnym dla wydzielenia w roku 2015 kwoty zobowiązania w ramach zakresu skojarzonego, z przeznaczeniem na realizację pakietów onkologicznych będzie spełnienie warunków określonych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które stanowią, że Świadczeniodawca realizujący diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz na warunkach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

1) posiada procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego;
2) stosuje się do standardów, wytycznych lub zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny;

3) zapewnia co najmniej dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej wzakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), medycyny nuklearnej oraz badań endoskopowych;

4) zapewnia realizację diagnostyki onkologicznej w terminie nie dłuższym niż 7 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.
Z zastrzeżeniem, że termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej, o którym mowa powyżej wynosi:

1) 9 tygodni od dnia wpisania się świadczeniobiorcy na listę oczekujących na udzielenie

świadczenia – w przypadku wpisania na tę listę w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.;

Powyższą informację wg załączonego wzoru, należy dostarczyć do siedziby Śląskiego OW NFZ w nieprzekraczalnym terminie 25 listopada 2014 r. Jednocześnie informuję, że szczegółowe warunki finansowania świadczeń objętych umową na rok 2015 zostaną Państwu przedstawione niezwłocznie po ogłoszeniu stosownego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Dane świadczeniodawcy:
Nazwa: …………………………………. …………………………………………………… Adres: ……………………………………………. Nr umowy: …………………………………………

Deklaruję, że od dnia 1 stycznia 2015 roku będę realizować diagnostykę onkologiczną i leczenie onkologiczne, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach następujących zakresów świadczeń:

……………………………… Miejscowość, data

Lp.

kod zakresu

nazwa zakresu es świadczeń

wyróżnik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

stanowiących przedmiot aktualnie obowiązującej umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

…………………………………………….. Podpis świadczeniodawcy