Skierowania – wymagane dane

Komunikat NFZ: ”
Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim OW NFZ za 2014 rok (za wyjątkiem umów w rodzaju POZ)

Przypominamy, że na podstawie §3 ust. 1 pkt 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801 z późn.zm), należy przekazywać dane „charakteryzujące skierowanie lub zlecenie, jeżeli świadczenie zdrowotne zostało udzielone na podstawie skierowania lub zlecenia:

a) datę wystawienia skierowania lub zlecenia,
b) identyfikator skierowania lub zlecenia, jeżeli występuje,
c) identyfikator świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie lub zlecenie albo pełna nazwa

innego podmiotu uprawnionego do zlecania świadczeń finansowanych ze środków publicznych

oraz VIII część kodu resortowego, jeżeli została nadana,
d) numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub

felczera wystawiającego skierowanie lub zlecenie”.
Szczegółowy komunikat sprawozdawczy dotyczący elementu „zlecenie” zawarty jest w zarządzeniu Nr 14/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (z późn. zm.).

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z Art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.):
„1.Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 1a. Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa w ust. 1.

2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń: 1) ginekologa i położnika;
2) dentysty;
3) dermatologa;

4) wenerologa;

5) onkologa;
6) okulisty;
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gruźlicę;
9) dla osób zakażonych wirusem HIV;
10) dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych oraz kombatantów; 10a) dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;

11) dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego;
12) dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;

13) dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa”.