Badanie diagnostyczne – sprawozdanie za półrocze

Komunikat ze strony NFZ

„Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej w sprawie sprawozdań z wykonanych badań diagnostycznych

Śląski OW NFZ informuje, że zgodnie z zapisami zarządzenia nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016roku w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania informacji o badaniach diagnostycznych wykonanych w ramach udzielonych świadczeń przez lekarzy POZ zgodnie z okodowaniem określonym przez Fundusz w załączniku 3 c do umowy komunikatem XML typu ZBPOZ w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po upływie każdego półrocza roku kalendarzowego.

Proszę o uwzględnienie i przesłanie za pomocą komunikatu XML typu ZB POZ (załącznik 3 c) wszystkich badań zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.”