Zgłaszanie urlopów

Komunikat z NFZ Katowice :

„Komunikat nr 58/2016 dla świadczeniodawców w związku ze zbliżającym się okresem urlopowym

W związku ze zbliżającym się okresem urlopowym Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności realizacji umów zgodnie z zapisami § 9 ust. 1-5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2015 r. poz. 1400).

Świadczeniodawca jest obowiązany powiadomić Oddział Wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń w trybie określonym w § 9 ust. 2 OWU. Powyższe zgłoszenie wymaga formy pisemnej, powinno zostać przekazane do Funduszu, co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą i zawierać informację odnośnie okresu trwania przerwy.

Zgodnie z § 9 ust. 5 OWU – „W przypadku braku możliwości udzielania świadczeń, którego nie można było wcześniej przewidzieć, świadczeniodawca niezwłocznie podejmuje czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń, powiadamiając jednocześnie oddział wojewódzki Funduszu o tym zdarzeniu oraz podjętych czynnościach”.

Jednocześnie Oddział Funduszu przypomina, że świadczeniodawca jest obowiązany udzielać świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym.

Zgłoszenie przerwy w realizacji świadczeń spowodowanej „planowym urlopem” nie jest sytuacją, której strona realizująca umowę „nie mogła przewidzieć”, tym samym powiadomienie o przerwie w realizacji świadczeń winno nastąpić z zachowaniem terminu wskazanego w OWU.

Równocześnie Śląski Oddział Wojewódzki NFZ zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy świadczeniodawca powiadamia pacjentów/Oddział Funduszu o poradniach pełniących zastępstwo w pierwszej kolejności zobowiązany jest uzgodnić ten fakt ze wskazanym podmiotem.”