W1 Lista podstawowa JGP w AOS

 

W1 Lista podstawowa – 82/2013/DSOZ

W1 Lista podstawowa  
ICD-9   Ranga* ICD-9
20.391 Posturografia 2
21.293 Rinoskopia tylna 2
31.42 Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy 2
87.123 Rtg kanału korzenia zęba 2
87.164 Rtg zatok nosa 2
87.165 Rtg nosa 2
87.433 Rtg obojczyków 2
88.25 Pelwimetria 2
88.331 Rtg łopatek 2
88.35 Inne rtg tkanek miękkich kończyny górnej 2
88.37 Inne rtg tkanek miękkich kończyny dolnej 2
88.735 USG śródpiersia 2
88.734 USG jamy opłucnej 2
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego 2
88.763 USG gruczołu krokowego 2
88.782 Wewnątrzmaciczna cefalometria 2
89.11 Tonometria 2
89.154 Badanie neurotensjometryczne 2
89.401 Kontrola kieszonki: rozrusznika serca lub kardiowertera-defibrylatora serca lub wszczepialnego rejestratora zdarzeń 2
89.511 Elektrokardiografia z 1– 3 odprowadzeniami 2
95.06 Badanie widzenia barw 2
95.1902 Badanie dna oka 2
95.1903 Gonioskopia 2
95.1908 Keratometria 2
95.1910 Pachymetria 2
95.1911 Skiaskopia 2
95.1912 Autorefraktometria 2
95.1915 Test Schirmera 2
95.1916 Badanie widzenia obuocznego synoptoforem 2
95.413 Badanie odruchu strzemiączkowego 2
95.415 Tympanometria 2
95.45 Test obrotowy 2
95.48 Dopasowanie aparatu słuchowego 2
99.592 Próba tuberkulinowa 2
99.9960 Próby kaloryczne 2
99.9951 Pedobarografia 2
99.9957 Badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu 2
99.9970 Gustometria swoista 2
99.9971 Elektrogustometria 2
99.9975 Olfaktometria podmuchowa 2
99.9976 Psychofizyczny test identyfikacji zapachów 2
99.9977 Badanie węchu zestawem markerów 2
A01 Badanie ogólne moczu (profil) 2
A05 Badanie płynu z jamy ciała (opłucnej, otrzewnej) 2
A07 Białko w moczu (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania) 2
A17 Krew utajona w kale 2
A21 Pasożyty/ jaja pasożytów w kale 4
A23 Resztki pokarmowe w kale 2
C03 Erytrocyty – oporność osmotyczna 2
C05 Erytrocyty – próba Hama 2
C07 Erytrocyty – próba sacharozowa 2
C09 Erytrogram 2
C10 Inne antygeny grupowe krwinek czerwonych 2
C19 Hemoglobina, rozdział 2
C53 Morfologia krwi 8-parametrowa 2
C55 Morfologia krwi, z pełnym różnicowaniem granulocytów (leukocytów) 2
C57 Objętość krwi krążącej 2
C59 Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB) 2
C61 Płytki krwi – badanie adhezji 2
C65 Płytki krwi – czas przeżycia 2
C66 Płytki krwi – liczba (pod warunkiem, że jest to jedyny cel badania) 2
C69 Retykulocyty 2
C71 Splenogram 2
C73 Test hamowania migracji makrofagów 2
E05 Badanie w kierunku nieregularnych przeciwciał 2
E20 Próba zgodności serologicznej 2
E65 Oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh (D) 2
F01 Adenovirus Antygen 2
F03 Adenovirus Przeciwciała IgA (anty-Adenovirus IgA) 2
F05 Adenovirus Przeciwciała IgG (anty-Adenovirus IgG) 2
F07 Adenovirus Przeciwciała IgM (anty-Adenovirus IgM) 2
F11 Astrovirus Antygen 2
F15 Cytomegalovirus (CMV) Antygen pp65 2
F27 Enterovirus Przeciwciała IgA (anty-Enterovirus IgA) 2
F28 Enterovirus Przeciwciała IgM (anty-Enterovirus IgM) 2
F29 Enterovirus IgG Przeciwciała (anty-Enterovirus IgG) 2
F30 HTLV1 Antygen 2
F31 HTLV 1/2 Antygen 2
F32 HTLV 1/2 Przeciwciała 2
F33 Parvovirus B19 Przeciwciała IgG (anty-Parvovirus IgG) 2
F34 Parvovirus B19 Przeciwciała IgM (anty-Parvovirus IgM) 2
F36 Rotavirus Antygen 2
F37 Rotavirus/ Adenovirus Antygen 2
F39 Wirus Dengue Przeciwciała IgG (anty-Dengue IgG) 2
F40 Wirus Dengue Przeciwciała IgM (anty-Dengue IgM) 2
F42 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EA) IgG 2
F43 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EA) IgM 2
F44 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty Epstein-Barr (EBNA) IgA 2
F45 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgG 2
F46 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (EBNA) IgM 2
F47 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgA (anty-Epstein-Barr (VCA) IgA 2
F48 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG 2
F49 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgG (anty-Epstein-Barr (VCA) IgG (ilościowy) 2
F50 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM (anty-Epstein-Barr (VCA) IgM 2
F53 Wirus Epstein Barr IgG Przeciwciała 2
F55 Wirus Epstein Barr Przeciwciała heterofilne 2
F56 Wirus Epstein Barr Przeciwciała IgM 2
F57 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1 IgA) 2
F58 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG 2
F59 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgG (ilościowo) 2
F60 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM 2
F61 Wirus Herpes Simplex typu 1 Przeciwciała IgM (ilościowo) 2
F63 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgA) 2
F64 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 IgG Przeciwciała (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgG) 2
F65 Wirus Herpes Simplex typu 1/2 Przeciwciała IgM (anty-Herpes Simpl. V. 1/2 IgM) 2
F66 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) 2
F67 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG) (ilościowo) 2
F68 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgA (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgA) 2
F69 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM 2
F70 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgM (ilościowo) 2
F71 Wirus Herpes Simplex typu 2 Przeciwciała IgG/ IgM (anty-Herpes Simpl. V. 2 IgG/ IgM) 2
F73 Wirus Influenza A Antygen 2
F74 Wirus Influenza A Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) 2
F75 Wirus Influenza A Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) 2
F76 Wirus Influenza A Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) 2
F78 Wirus Influenza B Antygen 2
F79 Wirus Influenza B Przeciwciała IgA (anty-Influenza IgA) 2
F80 Wirus Influenza B Przeciwciała IgG (anty-Influenza IgG) 2
F81 Wirus Influenza B Przeciwciała IgM (anty-Influenza IgM) 2
F83 Wirus Influenza, Parainfluenzy, Adenowirus Antygen 2
F84 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgG (anty-TBE virus IgG) 2
F85 Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBE) IgM (anty-TBE virus IgM) 2
F87 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen p24 2
F88 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen (ilościowo) 2
F89 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Przeciwciała całkowite 2
F91 Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) Antygen/ Przeciwciała 2
F93 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych IgM (anty-Rubulavirus Antygen M) (Rubulavirus) 2
F94 Wirus nagnminnego zapalenia ślinianek przyusznych (Rubulavirus) IgG (anty-Rubulavirus IgG) 2
F96 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgG (anty-Morbillivirus IgG) 2
F97 Wirus Odry (Morbillivirus) Przeciwciała IgM (anty-Morbillivirus IgM) 2
F98 Wirus Parainfluenzy typ 1 Przeciwciała IgG 2
G01 α-2-antyplazmina 2
G03 Antytrombina III (AT III) 2
G05 Białko C 2
G09 Czas częściowej tromboplastyny (PTT) (czas kefalinowy) 2
G11 Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) (czas kaolinowo-kefalinowy) 2
G13 Czas fibrynolizy (lizy skrzepu euglobulin) 2
G15 Czas krwawienia 2
G17 Czas krzepnięcia osocza po uwapnieniu (rekalcynacji) 2
G19 Czas krzepnięcia pełnej krwi 2
G21 Czas protrombinowy (PT) 2
G23 Czas reptylazowy (RT) 2
G25 Czas trombinowy (TT) 2
G49 D-Dimer 2
G53 Fibrynogen (FIBR) 2
G55 Fibrynopeptyd A (FIBP A) 2
G57 Fibrynopeptyd B (FIBP B) 2
G59 Fragmenty protrombiny 1 i 2 2
G61 Heparyna 2
G63 Heparyna niskocząsteczkowa 2
G65 Inhibitor aktywatora plazminogenu 1 (PAI1) 2
G67 Inhibitor aktywatora plazminogenu 2 (PAI2) 2
G69 Inhibitory krzepnięcia 2
G71 Kininogen (120000) (HMWK) 2
G75 Monomery fibryny 2
G79 Plazminogen 2
G85 Tromboelastogram 2
I01 Acetooctan 2
I03 Acylotransferaza lecytyna-cholesterol (LCAT) 2
I05 Adrenalina 2
I09 Albumina 2
I11 Albumina glikowana 2
I13 Aldolaza 2
I15 Aldosteron 2
I17 Aminotransferaza alaninowa (ALT, GPT) 2
I19 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 2
I21 Aminotransferaza asparaginianowa mitochondrialna 2
I23 Amoniak 2
I25 Amylaza 2
I27 Amylaza trzustkowa 2
I29 Amyloid 2
I34 Angiotensyna I 2
I35 Angiotensyna II 2
I37 Anhydraza węglanowa 2
I39 α-1-Antychymotrypsyna (ACT) 2
I53 Antygen karcynoembrionalny (CEA) 2
I61 Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity 2
I67 Apolipoproteina B 2
I69 Apolipoproteina E, izotypy 2
I71 Apolipoproteina AI 2
I73 Apolipoproteina AII 2
I74 Apolipoproteina E, fenotyp 2
I75 Arginaza 2
I77 Białko całkowite 2
I79 Białko całkowite, rozdział elektroforetyczny 2
I81 Białko C-reaktywne (CRP) 2
I87 Bilirubina bezpośrednia 2
I89 Bilirubina całkowita 2
I90 Bilirubina delta 2
I91 Bilirubina pośrednia 2
I93 Biotynidaza 2
I97 Chlorek(Cl) 2
I99 Cholesterol całkowity 2
K01 Cholesterol HDL 2
K03 Cholesterol LDL 2
K04 Cukry proste 2
K05 Cholesterol wolny 2
K07 Cholesterol, estry 2
K09 Chymotrypsyna 2
K11 CO<MV>2 całkowity 2
K12 CRF (czynnik uwaniający kortykotropinę) 2
K13 Cykliczny AMP (cAMP) 2
K15 Cynk (Zn) 2
K17 Cysteina 2
K19 Cystyna 2
K21 Czynnik reumatoidalny (RF) 2
K23 Dehydrataza δ-aminolewulinianu 2
K25 Dehydroepiandrosteron niezwiązany (DHEA) 2
K27 Dehydroepiandrosteronu siarczan (DHEAS) 2
K29 Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu (G6PDH) 2
K31 Dehydrogenaza glutaminianowa (GLDH) 2
K33 Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) 2
K35 Dehydrogenaza mleczanowa, izoenzymy 2
K45 Dehydrogenaza β-hydroksymaślanowa (HBDH) 2
K47 Dekarboksylaza uroporfirynogenu 2
K49 11-Dezoksykortykotestosteron (DOC) 2
K51 11-Dezoksykortyzol 2
K58 Dopełniacz (całkowita aktywność, CH50) 2
K59 Dopełniacz, czynnik B 2
K61 Dopełniacz, czynnik D 2
K63 Dopełniacz, czynnik H 2
K65 Dopełniacz, czynnik P 2
K67 Dopełniacz, składowa C1q 2
K69 Dopełniacz, składowa C1r 2
K71 Dopełniacz, składowa C1s 2
K73 Dopełniacz, składowa C2 2
K79 Dopełniacz, składowa C5 2
K81 Elastaza neutrofilowa 2
K83 Elastaza trzustkowa 2
K87 β-Endorfina 2
K89 Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) 2
K91 Erytropoetyna (EPO) 2
K93 Esteraza acetylocholinowa 2
K95 Esteraza cholinowa surowicy(pseudocholinesteraza) 2
K97 Esterazy nieswoiste 2
K99 Estradiol 2
L08 Fibronektyna 2
L09 Fluorek (F) 2
L11 Fosfataza alkaliczna (ALP) 2
L13 Fosfataza alkaliczna izoenzym kostny (bALP) 2
L15 Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 2
L16 Fosfataza kwaśna oporna na winian (TRAP) 2
L17 Fosfataza kwaśna sterczowa (PAP) 2
L19 Fosfatydylogliceryna 2
L21 Fosfolipidy całkowite 2
L23 Fosforan nieorganiczny 2
L25 Fruktoza 2
L27 Fruktozamina 2
L28 Glikozaminoglikany 2
L31 Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) 2
L33 Gastryna 2
L35 Glicerol wolny 2
L37 Globulina wiążąca tyroksynę (TBG) 2
L39 Globulina wiążąca witaminę D 2
L41 Glukagon 2
L43 Glukoza 4
L45 Glutation zredukowany erytrocytów (GSH) 2
L55 Hemoglobina glikowana (HbA1c) 2
L57 Hemoglobina wolna 2
L59 Hemopeksyna 2
L65 Hormon folikulotropowy (FSH) 2
L67 Hormon luteinizujący (LH) 2
L69 Hormon tyreotropowy (TSH) 2
L71 Hormon wzrostu (GH) 2
L83 Hydroksyprolina 2
L85 Immunoglobuliny A (IgA) 2
L87 Immunoglobuliny D (IgD) 2
L89 Immunoglobuliny E całkowite (IgE) 2
L93 Immunoglobuliny G (IgG) 2
L95 Immunoglobuliny M (IgM) 2
L96 Inhibior C1-esterazy 2
L97 Insulina 2
L99 Interferon 2
M01 Interleukina 1 2
M03 Interleukina 2 2
M05 Interleukina 6 2
M06 Interleukina 8 2
M07 Jod (J) 2
M13 β-karoten 2
M18 Kinaza fosfokreatynowa (CK) 2
M19 Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CKMB) 2
M21 Kinaza fosfokreatynowa, izoenzymy 2
M22 Kinaza glicerolowa 2
M23 Kinaza fosfokreatynowa, izoformy 2
M25 Kobalt (Co) 2
M27 Koproporfiryna 2
M29 Kortykosteron 2
M31 Kortyzol 2
M33 Kortyzol wolny 2
M34 Kortykoidy wolne 2
M35 Kreatyna 2
M37 Kreatynina 2
M38 Ksyloza 2
M39 Kwas 5-hydroksy-indolooctowy (5-HIAA) 2
M41 Kwas foliowy 2
M43 Kwas homowanilinowy (HVA) 2
M45 Kwas moczowy 2
M47 Kwas wanilinomigdałowy (VMA) 2
M49 Kwas β-hydroksymasłowy 2
M51 Kwas δ-aminolewulinowy (ALA) 2
M52 Kwas p-aminobenzoesowy (PABA) 2
M55 Kwaśność miareczkowa 2
M57 Laktogen łożyskowy 2
M59 Laktoza 2
M61 Lecytyna 2
M63 Leucyloaminopeptydaza (LAP) 2
M65 Leucyna 2
M67 Lipaza 2
M69 Lipoproteina a [Lp(a)] 2
M73 Lit (Li) 2
M75 Lizozym (muramidaza) 2
M77 Luka anionowa 2
M79 Luka osmotyczna 2
M87 Magnez całkowity (Mg) 2
M89 Magnez zjonizowany (Mg<M^>++) 2
M91 α-2-Makroglobulina 2
M93 Mangan (Mn) 2
M95 Metionina 2
M97 Metoksyadrenalina 2
M99 Metoksykatecholaminy całkowite 2
N01 Metoksynoradrenalina 2
N11 Mleczan 2
N13 Mocznik 2
N15 Molibden (Mo) 2
N17 N-Acetyloglukozaminidaza (NAG) 2
N19 Neopteryna 2
N21 Noradrenalina 2
N22 NT-proANP 2
N23 5′-Nukleotydaza 2
N24 NT-proBNP 2
N25 Osmolarność 2
N34 Peptyd natriuretyczny typu B (BNP) 2
N37 Pirogronian 2
N39 Pirydynolina (PYD) 2
N40 Podjednostka α hormonów glikoproteidowych 2
N41 Porfiryny całkowite 2
N43 Porfobilinogen 2
N45 Potas (K) 2
N47 Prealbumina 2
N49 Pregnandiol 2
N51 Pregnantriol 2
N53 Pregnenolon 2
N55 Progesteron 2
N57 Proinsulina 2
N60 Protoporfiryna cynkowa 2
N61 Protoporfiryny 2
O22 Przedsionkowy peptyd natriuretyczny (ANP) 2
O27 Renina 2
O29 Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, pO2, HCO3, BE) 2
O31 Selen (Se) 2
O32 Somatomedyna C (IGF-1) 2
O35 Sód (Na) 2
O37 Syntaza uroporfirynogenu 2
O39 Szczawian 2
O41 Testosteron 2
O49 Triglicerydy 2
O51 Trijodotyronina całkowita (TT3) 2
O53 Trijodotyronina odwrotna (rT3) 2
O55 Trijodotyronina wolna (FT3) 2
O63 Trypsyna 2
O65 Tyreoglobulina 2
O66 Kwas orotowy 2
O67 Tyroksyna całkowita (TT4) 2
O69 Tyroksyna wolna (FT4) 2
O73 Uroporfiryny 2
O75 Wapń zjonizowany (Ca2+) 2
O77 Wapń całkowity (Ca) 2
O79 Wazopresyna (ADH) 2
O81 Witamina A 2
O83 Witamina B12 2
O85 Witamina C (kwas askorbinowy) 2
O92 Wolne kwasy tłuszczowe 2
O93 Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC) 2
O95 Żelazo (Fe) 2
P01 1-hydroksypiren 2
P03 2,5-heksanodion 2
P05 Alkaloidy opium 2
P07 Amfetamina 2
P09 Aminopiryna 2
P11 Arsen 2
P13 Barbiturany 2
P15 Benzen 2
P17 Benzoesowy kwas 2
P19 Chrom (Cr) 2
P21 Diazepam 2
P23 Disulfiram 2
P25 Dwufenylohydantoina 2
P27 Etylenowy glikol 2
P29 Etylobenzen 2
P33 Fenol 2
P37 Glimid 2
P39 Glin 2
P41 Hemoglobina tlenkowęglowa 2
P43 Kadm (Cd) 2
P44 Kanabinoidy 2
P45 Kokaina 2
P47 Ksylen 2
P51 Lotne związki organiczne 2
P55 Meprobamat 2
P57 Metadon 2
P59 Metakwalon 2
P60 Metamfetamina 2
P61 Methemoglobina (MetHb) 2
P63 Metylohipurowy alkohol 2
P65 Metylowy alkohol 2
P67 Migdałowy kwas 2
P68 Morfina 2
P69 Nikiel (Ni) 2
P71 Ołów (Pb) 2
P73 p-aminofenol 2
P75 Paracetamol 2
P77 p-nitrofenol 2
P79 Pochodne benzodwuazepiny 2
P81 Pochodne fenotiazyny 2
P83 Polichlorowane bifenyle 2
P85 Propranolol 2
P89 Rtęć (Hg) 2
P91 Salicylany 2
P93 Styren 2
P95 Tal (Tl) 2
P97 Tetrachloroetylen 2
P99 Tetrahydrokanabinal 2
R01 Toluen 2
R03 Trójchlorooctowy kwas 2
R07 Wanad (Ve) 2
S01 Bacillus cereus Antygen enterotoksyny 2
S03 Bacteroides fragilis DNA enterotoksyny (fragilizyny) 2
S05 Bordetella pertussis Przeciwciała IgA 2
S07 Bordetella pertussis Przeciwciała IgG 2
S09 Bordetella pertussis Przeciwciała IgM 2
S13 Bordetella pertussis IgA/ toksyna 2
S15 Bordetella pertussis IgG/ toksyna 2
S17 Bordetella pertussis IgM/ toksyna (anty-B.pertusis toksyna IgM) 2
S47 Ehrlichia Przeciwciała IgG Ia 2
S49 Campylobacter Antygen (Campylobacter Antygen) 2
S51 Campylobacter Przeciwciała IgG (anty-Campylobacter IgG) 2
S53 Campylobacter Przeciwciała IgA (anty-Campylobacter IgA) 2
S55 Campylobacter Przeciwciała IgM (anty-Campylobacter IgM) 2
S59 Chlamydia Antygen (Chlamydia Antygen) 2
S69 Chlamydia trachomatis Antygen 2
S80 Clostridium difficile Toksyna A/ Antygen 2
S82 Clostridium difficile Antygen 2
S84 Clostridium perfringens Antygen enterotoksyny 2
S93 Escherichia coli O157 (EHEC) Antygen 2
S94 Escherichia coli O157 (EHEC) Przeciwciała 2
S95 Escherichia coli Antygen werotoksyny (VT1, VT2) 2
S96 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica poliwalentna) 2
S97 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica trójwalentna) 2
S98 Escherichia coli (EPEC) Antygen (surowica monowalentna) 2
S99 Escherichia coli Antygen enterotoksyna ciepłostabilna 2
T01 Amikacyna 2
T03 Amiodaron 2
T07 Chinidyna 2
T09 Chloramfenikol 2
T13 Dezypramina 2
T15 Digitoksyna 2
T17 Digoksyna 2
T19 Doksepina 2
T21 Dyzopyramid 2
T25 Fenobarbital 2
T29 Flekainid 2
T30 Gentamycyna 2
T31 Imipramina 2
T37 Lidokaina 2
T39 Meksyletyna 2
T45 Netylmycyna 2
T47 Nortryptylina 2
T49 Prokainamid 2
T51 Propafenon 2
T53 Prymidon 2
T61 Wankomycyna 2
U01 Escherichia coli, Vibrio cholerae Antygen enterotoksyny ciepłochwiejne 2
U02 Francisella tularensis Przeciwciała 2
U03 Haemophilus influenzae (typ a,b,c,d,e,f) Antygen (surowice monowalente) 2
U04 Haemophilus influenzae (typ b) Antygen 2
U06 Helicobacter pylori Przeciwciała 2
U07 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (anty-H.pylori IgA) 2
U09 Helicobacter pylori Przeciwciała IgA (ilościowy) 2
U10 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (anty-H.pylori IgG) 2
U12 Helicobacter pylori IgG Przeciwciała (ilościowo) 2
U13 Helicobacter pylori IgM Przeciwciała (ilościowo) 2
U15 Helicobacter pylori Antygen 2
U16 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgG 2
U17 Legionella pneumophila (1-7) Przeciwciała IgM 2
U18 Legionella pneumophila Antygen 2
U20 Legionella pneumophila Serogrupa 1 Antygen 2
U21 Legionella pneumophila Serogrupa 2-14 Antygen 2
U22 Legionella spp. Antygen 2
U23 Leptospira Antygen 2
U24 Leptospira Przeciwciała IgG 2
U25 Leptospira Przeciwciała IgM 2
U26 Listeria spp. Antygen 2
U33 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgA (anty-M.tuberculosis IgA) 2
U34 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (anty-M.tuberculosis IgG) 2
U35 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgG (ilościowo) 2
U36 Mycobacterium tuberculosis Przeciwciała IgM (anty-M. tuberculosis IgM) 2
U38 Mycoplasma pneumoniae Antygen 2
U39 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (anty-M.pneumoniae IgA) 2
U40 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgA (ilościowo) 2
U41 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgG (anty-M.pneumoniae IgG) 2
U43 Mycoplasma pneumoniae Przeciwciała IgM (anty-M.pneumoniae IgM) 2
U47 Neisseria meningitidis (Grupy A-D; X-Z; W135) Antygen (surowica poliwalentna) 2
U48 Neisseria meningitidis (Grupa A, B, C, D, X, Y, Z, W135, 29E) Antygen (surowica monowalentna) 2
U49 Neisseria meningitidis B / E. coli K1 Antygen 2
U50 Neisseria meningitidis A,B / E.coli K1, C, Y/W Antygen (rozpuszczalne) 2
U51 Neisseria meningitidis A,C,Y,W135 Antygen (lateks poliwalentny) 2
U52 Proteus spp. Antygen (surowica monowalentna) 2
U53 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica poliwalentna) 2
U54 Pseudomonas aeruginosa Antygen (surowica monowalentna) 2
U55 Salmonella spp. Antygen (surowica poliwalentna) 2
U56 Salmonella spp. Antygen (surowica monowalentna) 2
U57 Salmonella spp. Przeciwciała IgA 2
U58 Salmonella spp. Przeciwciała IgG 2
U59 Salmonella spp. Przeciwciała IgM 2
U60 Salmonella Typhi, Salmonella Paratyphi A B C Antygen (surowica poliwalentna) 2
U61 Shigella boydii Antygen (surowica poliwalentna) 2
U62 Shigella Dysenteriae Antygen (surowica monowalentna) 2
U63 Shigella dysenteriae Antygen (surowica poliwalentna) 2
U64 Shigella Flexneri Antygen (surowica poliwalentna) 2
U65 Shigella Sonnei Antygen (surowica polwalentna) 2
U66 Staphylococcus aureus Antygen 2
U67 Staphylococcus aureus Antygen PBP2, 2
U68 Staphylococcus aureus Antygen enterotoksyny 2
U69 Staphylococcus aureus Antygen TSST-1 2
U71 Staphylococcus aureus gen mec A 2
U72 Streptococcus pneumoniae Antygen 2
U74 Streptococcus Gr. A,B,C,D,F,G Antygen (lateks monowalentny) 2
U75 Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O) 2
U76 Streptococcus Gr. B Antygen 2
U77 Streptococcus Gr. B Antygen (B I, B II, B III) 2
U79 Treponema pallidum Przeciwciała (anty- T.pallidum) 2
U80 Treponema pallidum IgG Przeciwciała (anty-T.pallidum IgG) 2
U82 Treponema pallidum Przeciwciała IgM (anty-T.pallidum IgM) 2
U84 Treponema pallidum Przeciwciała IgG/ IgM (anty-T. pallidum IgG/ IgM) 2
U85 Treponema pallidum Antygen 2
U86 Vibrio cholerae Antygen (surowica poliwalentna 0:1) 2
U87 Yersinia Przeciwciała IgG (anty-Yersinia IgG) 2
U88 Yersinia Przeciwciała IgM (anty-Yersinia IgM) 2
U89 Yersinia Przeciwciała IgA (anty-Yersinia IgA) 2
U91 Yersinia Przeciwciała IgG/ A (anty-Yersinia IgG/ A) 2
U92 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgA 2
U94 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgG 2
U96 Yersinia enterocolitica Przeciwciała IgM 2
U99 Yersinia Antygen (surowica monowalentna O:3; O:9) 2
V02 Wirus Parainfluenzy typ 2 Przeciwciała IgG 2
V03 Wirus Parainfluenzy typ 1 + 2 Antygen 2
V04 Wirus Parainfluenzy typ 3 IgG Przeciwciała 2
V06 Wirus Parainfluenzy typ 3 Antygen 2
V07 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) 2
V08 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgA (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgA) (ilościowo) 2
V09 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgG (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgG) 2
V10 Wirus Parainfluenzy typ 1, 2, 3 Przeciwciała IgM (anty-Parainfluenza 1/2/3 IgM) 2
V12 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgG (anty-Poliovirus IgG) 2
V13 Wirus Poliomyelitis Przeciwciała IgM (anty-Poliovirus IgM) 2
V14 Wirus RS Antygen 2
V15 Wirus RS Przeciwciała IgA (anty-RSV IgA) 2
V16 Wirus RS Przeciwciała IgG (anty-RSV IgG) 2
V17 Wirus RS Przeciwciała IgM (anty-RSV IgM) 2
V19 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) 2
V21 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo) 2
V22 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała 2
V23 Wirus różyczki (Rubella virus) IgM (anty-Rubella virus IgM) 2
V24 Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgM (anty-Rubella virus IgM) (ilościowo) 2
V39 Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen 2
V54 Wirus zapalenia wątroby typu C HCVcAntygen (antygen rdzeniowy) 2
V66 Wirus zapalenia mózgu zachodniego Nilu Przeciwciała IgG 2
V67 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgA (anty-Varicella-Zoster IgA) 2
V68 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgG (anty-Varicella-Zoster IgG) 2
V69 Wirus Varicella-Zoster Przeciwciała IgM (anty-Varicella-Zoster IgM) 2
V71 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgG 2
V72 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgM 2
V73 Wirusy Coxsackie Przeciwciała IgA 2
V74 Wirusy ECHO Przeciwciała IgG 2
V75 Wirusy ECHO Przeciwciała IgM 2
V76 Wirusy ECHO Przeciwciała IgA 2
W01 Aspergillus spp. Antygen rozpuszczalny – galaktomannan 2
W03 Aspergillus spp. Przeciwciała IgA 2
W05 Aspergillus spp. Przeciwciała IgG 2
W07 Aspergillus spp. Przeciwciała IgM 2
W09 Aspergillus fumigatus Przeciwciała 2
W13 A. niger, A. nidulans, A. flavus, A. terreus Przeciwciała 2
W17 Candida spp. Antygen rozpuszczalny – mannan 2
W21 Candida spp. Przeciwciała IgG 2
W23 Candida albicans Przeciwciała IgA 2
W25 Candida spp. Przeciwciała IgM 2
W27 Candida albicans Przeciwciała 2
W31 Cryptococcus neoformans Antygen (glycuronoxylomannan) 2
W35 Pneumocystis carinii (jirovecii) Antygen (oocysty) 2
X01 Ascaris lumbricoides Przeciwciała IgG (anty-Ascaris lumbricoides) 2
X03 Cryptosporidium Antygen (Cryptosporidium Antygen) 2
X05 Echinococcus granulosus Przeciwciała IgG (anty-Echinococcus IgG) 2
X07 Entamoeba histolytica Antygen (Entamoeba histolytica Antygen) 2
X09 Entamoeba histolytica Przeciwciała IgG (anty-Entamoeba histolytica IgG) 2
X11 Entamoeba histolytica Przeciwciała (całkowite) 2
X13 Giardia lamblia Antygen (Giardia lamblia Antygen) 2
X15 Giardia/ Cryptosporidium Antygen 2
X17 Leishmania Przeciwciała IgG (anty-Leishmania IgG) 2
X19 Leishmania Przeciwciała (całkowite) 2
X21 Leishmania Antygen 2
X23 P.f, P.v, P.m., P.o (Malaria) Antygen 2
X25 Plasmodium falciparum Przeciwciała (całkowite) 2
X27 Schistosoma mansoni Przeciwciała IgG (anty-Schistosoma mansoni IgG) 2
X29 Strongyloides Przeciwciała IgG 2
X31 Taenia solium Taenia solium IgG) Przeciwciała IgG (anty-Taenia solium IgG) 2
X33 Toxocara canis Przeciwciała IgG (anty-Toxocara canis IgG) 2
X35 Toxoplasma gondii Przeciwciała 2
X37 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) 2
X39 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgA (anty-Toxoplasma gongii IgA) (ilościowo) 2
X41 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG) 2
X43 Toxoplasma gondii IgG Przeciwciała (anty-Toxoplasma gondii IgG) (ilościowo) 2
X45 Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM) 2
X51 Toxoplasma gondii Antygen 2
X53 Trichinella spiralis Przeciwciała IgG (anty-Trichinella IgG) 2
X55 Trypanosoma crusi Przeciwciała IgG (Trypanosoma crusi IgG) 2