Kom. dotyczący wydawania oraz obsługi Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego


Komunikat ze strony NFZ Lublin:

„Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wydawania oraz obsługi Karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwanej kartą DiLO) dla pacjentów onkologicznych od 1 stycznia 2015 r.

 

Mając na uwadze wejście w życie nowych przepisów Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących wprowadzenia tzw. szybkiej terapii onkologicznej, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku, oraz
w związku z wątpliwościami dotyczącymi wydawania oraz obsługi Karty Diagnostyki
i Leczenia Onkologicznego, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Możliwość wydania pacjentowi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (zwanej dalej kartą DiLO) ma za zadanie ułatwić pacjentowi ze wstępnym rozpoznaniem nowotworowym rozpoczęcie i przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i podjęcia leczenia onkologicznego w jak najkrótszym czasie.

System obsługi Kart DiLO – jest aplikacją internetową. Do pracy
z systemem niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do internetu oraz konta dostępowego do systemu.

Uprawnienia dostępu do systemu DiLO definiowane są na portalu SZOI w menu AdministratoràDostęp do systemu DiLO, przy czym w przypadku nadawania uprawnień operatorowi, system umożliwia nadanie ich na dwa sposoby:

¾    Operator własny – dla osoby która posiada konto użytkownika na portalu SZOI danego świadczeniodawcy; dostęp tego rodzaju umożliwia wydawanie kart
w systemie DiLO w imieniu każdego z zatrudnionych w placówce lekarzy (w tym przypadku operator loguje się do systemu DiLO wykorzystując własny identyfikator użytkownika i hasło z SZOI);

¾    Lekarz – dla lekarza, który posiada aktywne konto w systemie SNRL. W tym przypadku lekarz loguje się do systemu DiLO podając własny identyfikator i hasło do systemu SNRL.

Zaletą drugiego sposobu jest to, iż lekarz zatrudniony u wielu świadczeniodawców wykorzystuje tylko jeden zestaw poświadczeń (z własnego konta w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich).

Po poprawnym zalogowaniu się do systemu DiLO operator uzyskuje dostęp do listy zarejestrowanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwanych dalej kartą DiLO).

Wejście w życie nowych przepisów zakłada, że w ramach Szybkiej Ścieżki Onkologicznej będą wydawane, a następnie obsługiwane cztery warianty wydania kart diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Są to:

1. Wydanie karty w POZ – oznaczany jako WK-POZ

2. Wydanie karty w AOS – oznaczany jako WK-AOS

3. Wydanie karty w szpitalu – oznaczany jako WK-SZP

4. Wydanie karty w szpitalu, dla osób których leczenie onkologiczne rozpoczęło się przed
1 stycznia 2015 roku, jest to kontynuacja leczenia – oznaczany jako WK-SZP-KL.

W przełożeniu na wzór karty DiLO, wybór wariantu wpływa na części formularza uzupełniane w czasie wydania. Szczegółowy opis które części karty DiLO muszą być wypełnione w poszczególnych wariantach został opisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Unikalny numer identyfikacyjny karty diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdujący się w sekcjach: A A, BA, C A, D A, E A, FA i G A jest nadawany automatycznie za pośrednictwem aplikacji – modułu obsługi Kart DiLO.

W przypadku błędnego zarejestrowania wydania karty DiLO operator systemu ma możliwość anulować wydanie karty. Czynność ta może być wykonana tylko wtedy, gdy karta nie została przekazana pacjentowi.

Lekarz wskazany w rejestracji wydania Karty DiLO musi być zarejestrowany w bazie Lubelskiego OW NFZ oraz wykazany w potencjale świadczeniodawcy do umowy z NFZ,
w ramach której nastąpi sprawozdanie wydania karty DiLO. W części Karty DiLO zawierającej informacje o posiadaczu katy należy wprowadzić dane pacjenta, dla którego wydawana jest karta. W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdują się poszczególne sekcje, które uzupełniają właściwi lekarze na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Dzięki temu informacje o pacjencie znajdują się w jednym miejscu.

Karta DiLO jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia i stanowi jednocześnie skierowanie.

Uwaga!

Warunkiem rozliczenia świadczenia w pakiecie onkologicznym na podstawie Karty DiLO, jest wygenerowanie jej w systemie wraz z nadanym automatycznie unikalnym numerem identyfikacyjnym.

Wszystkie inne „karty” uzyskane w sposób z pominięciem systemu obsługi kart DiLO (np. kserokopie) nie mogą stanowić podstawy do rozliczenia świadczeń w ramach pakietu onkologicznego.