harmonogramy komunikat – zmiana statusu na błąd

Komunikat do Świadczeniodawców realizujących umowy ze Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Katowicach

(dotyczy wszystkich rodzajów świadczeń za wyjątkiem POZ) za 2016 rok

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z §2 pkt 1 oraz pkt 2 umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych rodzajach świadczeń, „świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby” oraz zgodnie z harmonogramem pracy określonym w ww. załączniku.”

Ewentualne zmiany w tym zakresie świadczeniodawca zobowiązany jest zgłaszać z wykorzystaniem odpowiedniej funkcjonalności Portalu Świadczeniodawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym zmianę albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Zarówno niewywiązywanie się z obowiązku zgłaszania zmian w zakresie personelu/harmonogramów jak i udzielanie świadczeń przez personel niezgłoszony i/lub niezgodnie ze zgłoszonym harmonogramem, ze strony świadczeniodawcy, jest nienależytym wykonywaniem umowy.

Jednocześnie zmiany wprowadzone w poszczególnych wnioskach portalowych muszą zostać uwzględnione w aneksie do umowy w wersji papierowej (aneks podpisany i odesłany do ŚOW NFZ).

Bezpośrednim skutkiem nieuwzględnienia przedmiotowych zmian w aneksie będzie negatywny wynik weryfikacji świadczeń przez reguły o kodach:

50790002 – Dzień tygodnia udzielenia świadczenia niezgodny z zakontraktowanym harmonogramem pracy poradni,

50811012 – Osoba wykonująca świadczenie nie występuje w umowie,

50811008 – Dzień tygodnia udzielenia świadczenia niezgodny z zakontraktowanym harmonogramem pracy osoby udzielającej świadczenie.