komunikat 51621002, 51608024, 51609025 AOS

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna dotyczący reguł o kodach:

51621002 – Wskazano niepoprawną taryfę do rozliczenia
51608024 – Limit wykonanych świadczeń dla danego pacjenta w ramach świadczeniodawcy został przekroczony
51609025 – Nie upłynął minimalny okres czasu pomiędzy świadczeniami udzielanymi w ramach tego samego zakresu wymagany do sfinansowania świadczenia pierwszorazowego za 2015 rok

Continue reading

Zasady przyjmowania pacjentów z kartą EKUZ.

ZASADY PRZYJMOWANIA PACJENTÓW Z KARTĄ EKUZ

Zgodnie art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba ubezpieczona przebywająca w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż państwo właściwe, jest uprawniona do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych w czasie jej pobytu z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu. Decyzję o tym, czy dane świadczenie jest niezbędne, każdorazowo podejmuje lekarz.                                                                         Continue reading