50401020 komunikat odnośnie VII i VIII kodu resortowego

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy ze ŚOW NFZ w Katowicach

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2014.1986) oraz zarządzeniem Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych zmienionym zarządzeniem Nr 16/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2015 roku od dnia 1 maja 2015 roku Świadczeniodawca przekazujący raport statystyczny o świadczeniach, wykonanych na podstawie skierowania, w części zawierającej dane podmiotu kierującego, w elemencie swd-zlec powinien przekazać informacje o kodach resortowych:

część VII – 3-znakowy kod resortowy, identyfikujący komórkę organizacyjną wykonującą świadczenia zdrowotne w ramach podmiotu (zawierający się w przedziale od 001 do 999, niezmienny, niezależnie od zmian organizacyjnych podmiotu),

część VIII – 4-znakowy kod resortowy, charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, zgodnie z listą kodów resortowych określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia o systemie kodów resortowych. Wszystkie dane, dotyczące kodów resortowych danej komórki konkretnego podmiotu leczniczego, zawarte są w jego Księdze Rejestrowej w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą:

id-kom-org

1

3 lub 4 cyfry

Identyfikator komórki organizacyjnej
u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenie

Część VII kodu resortowego. W innych przypadkach niż //swd- zlec/@typ-swd =PL przyjmuje wartość ‘000’

id-typ-kom- org

1

4 cyfry

Identyfikator typu komórki organizacyjnej u świadczeniodawcy, w której wystawiono zlecenie

Część VIII kodu resortowego. W innych przypadkach niż //swd- zlec/@typ-swd =PL przyjmuje wartość ‘0000’

Przyjęcie na podstawie skierowania z podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z pominięciem informacji o kodach w raporcie do NFZ spowoduje zakwestionowanie świadczenia przez regułę weryfikacji o kodzie 50401020 – Nie podano danych dotyczących świadczeniodawcy wystawiającego zlecenie).

Błędnie zarejestrowane świadczenia dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce: Umowa na realizację świadczeń-> Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. W filtrze należy wybrać: rok 2016, błąd weryfikacji: 50401020.

Informacje na temat kodów resortowych są powszechnie dostępne, istnieje możliwość przekazania sobie brakujących informacji na ich temat przez świadczeniodawców przed przekazaniem do Oddziału NFZ raportu statystycznego.

W związku z powyższym należy dokonać stosownych korekt raportów sprawozdawczych.