50401019-nie podano typu świadczenioda wcywystawiającego zlecenie

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy ze ŚOW NFZ w Katowicach dotyczący reguły weryfikacyjnej o kodzie: 50401019-nie podano typu świadczeniodawcy wystawiającego zlecenie

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy ze ŚOW NFZ w Katowicach

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2014.1986) oraz zarządzeniem Nr 103/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych zmienionym zarządzeniem Nr 16/2015/DI Prezesa NFZ z dnia 31 marca 2015 roku, od dnia 1 maja 2015 roku Świadczeniodawca udzielający świadczeń na podstawie skierowania powinien przekazać do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w ramach elementu 4/swd-zlec@nfz:typ-swd typ świadczeniodawcy zlecającego:

nfz:typ-swd

0-1

2 znaki

Typ świadczeniodawcy według definicji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Typ świadczeniodawcy:
PL – podmiot leczniczy (zgodnie z art. 4 Ustawy o działalności leczniczej)
PR – praktyka zawodowa (zgodnie z art. 5 Ustawy o działalności leczniczej)
OF – osoba fizyczna inna niż PL, PR, która uzyskała fachowe uprawnienie do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej (zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Przekazywane obligatoryjnie dla świadczeń, których udzielanie rozpoczęło się od 1 maja 2015 r.

Brak w sprawozdawczości informacji o typie świadczeniodawcy zlecającego spowoduje zakwestionowanie świadczenia przez regułę weryfikacji o kodzie 50401019 – Nie podano typu świadczeniodawcy wystawiającego zlecenie).

Błędnie zarejestrowane świadczenia dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce: Umowa na realizację świadczeń-> Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń. W filtrze należy wybrać: rok 2016, błąd weryfikacji: 50401019.

W związku z powyższym należy dokonać stosownych korekt raportów sprawozdawczych.